Odběr vzorků pro laboratorní vyšetření

PŘÍPRAVA PACIENTA NA ODBĚR VZORKŮ

 

Odběr primárních vzorků pro laboratorní vyšetření většinou provádějí pracovníci zdravotnických zařízení. Některé odběry (na bakteriologické vyšetření a odběr krve) provádějí také odběroví pracovníci laboratoře v odběrových místnostech v Olomouci a Přerově. Výjimečně odběr provedou pacienti sami dle jejich pokynů. Zdravotničtí pracovníci provádějí rovněž přípravu pacienta pro odběr vzorku spolu se získáním jeho souhlasu s vyšetřením. Výsledky pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů, které se mohou vyskytnout při manipulaci s biologickým materiálem. Proto je důležité poskytnout nemocnému klidné, příjemné prostředí, které zajistí, že pacient je před odběrem vzorku uvolněn.

 

Základní pokyny pro pacienty:

 

Odběr krve:
Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, výhodné je, vypije-li pacient před odběrem asi ¼ l čisté vody nebo neslazeného čaje.

Odběr ranní moče na bakteriologické vyšetření:
Odebírá se střední proud moče po řádném omytí zevního genitálu mýdlem a vodou.

Výtěr z krku a nosu:
Ráno na lačno před vyčištěním chrupu, nekloktat.

Odběrový pracovník musí:

 • před zahájením práce zkontrolovat správnost vyplněných údajů na průvodním listě
 • pomocí kartičky pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny zkontrolovat platnost pojištění, rodné číslo.
 • zkontrolovat dostupnost odběrových pomůcek podle požadovaných vyšetření
 • označit odběrový materiál identifikačními údaji pacienta seznámit pacienta s postupem při odběru
 • seznámit pacienta s postupem při odběru

POSKYTOVÁNÍ ODBĚRNÝCH SOUSTAV

 

Používané odběrové soupravy jsou vyráběné komerčně. Tyto soupravy je možno v Laboratoři Mikrochem objednat písemně na výměnném listu s razítkem a podpisem lékaře. Dodání požadovaných odběrových souprav a žádanek je zajištěno poštou nebo svozem materiálu.

Odběrové soupravy – transportní půdy se uskladňují podle pokynů výrobce, obvykle při pokojové teplotě nebo v chladničce. Půdy z chladničky je třeba před použitím vytemperovat na pokojovou teplotu. Exspirované soupravy nepoužívejte!

VYPLNĚNÍ PRŮVODNÍHO LISTU

Údaje o pacientovi

 • příjmení a jméno
 • číslo pojištěnce (rodné číslo), popř. zahraniční číslo pojištěnce u cizinců
 • pohlaví
 • kód pojišťovny pacienta

Údaje o žadateli

 • razítko subjektu, jméno lékaře, odbornost, IČZ
 • podpis, příp. parafa žádajícího lékaře
 • adresa žadatele a telefonní spojení

Údaje o materiálu

 • druh primárního vzorku (popř. i tkáňový původ)
 • datum odběru vzorku a čas (zejména u močí, sput, hemokultur a likvorů)

Údaje o požadovaných vyšetřeních
Diagnóza pacienta
Dosavadní léčba pacienta

POSTUP ODBĚRU VZORKŮ

OZNAČENÍ ODEBRANÝCH VZORKŮ

 

Nádobka s odebraným materiálem musí být opatřena štítkem, alespoň s následujícími údaji:

 • příjmení pacienta
 • rodné číslo pacienta (popř. rok narození)
 • druh materiálu

Všechny údaje na nádobce s mikrobiologickým materiálem musí být shodné s údaji na „Průvodním listu”. Vzorky od pacientů se zvlášť nebezpečným materiálem musí být viditelně označeny.

 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ODSTRANĚNÍ MATERIÁLŮ POUŽITÝCH PŘI ODBĚRU

 

Veškerý biologický materiál je nutno považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana odběrových souprav nesmí být kontaminovány biologickým materiálem. K odběru se používají pouze sterilní nástroje, sterilní pomůcky a jednorázové rukavice, a to vždy pouze pro jednu vyšetřovanou osobu.

Materiály použité při odběru se likvidují podle platných předpisů jako infekční biologický materiál. Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče v platném znění.