Řízení kvality laboratoří Mikrochem

KVALITA

 

Trvale vysokou úroveň laboratoří zajišťuje účinný a udržovaný systém řízení kvality, který zaručuje že vámi požadovaná vyšetření budou provedena správně, objektivně a nezávisle, a to v celém rozsahu vyšetření, tj. od odběru klinických vzorků, přes jejich dopravu, skladování, zpracování a stanovení sledovaných hodnot až po vystavení protokolu a prezentaci výsledků vyšetření.

Pravidelně se zúčastňujeme kontrolních cyklů SEKK spol. s r. o. a externího hodnocení kvality (EHK) organizovaného AP CEM vždy s vynikajícími výsledky. Laboratoře Mikrochem jsou zaregistrovány v Programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném Ministerstvem zdravotnictví České Republiky a splňují náročné předpoklady pro rozvoj kvality poskytovaných služeb.

Našemu pracovišti byla udělena akreditace Ministerstvem zdravotnictví České republiky k uskutečňování specializačního vzdělávání v oboru lékařské mikrobiologie. Všechny služby, které laboratoř poskytuje v rámci ochrany veřejného zdraví, jsou autorizovány Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

V roce 2008 získaly Laboratoře Mikrochem akreditaci u národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci (ČIA) – na vyšetření v oblasti mikrobiologie, imunologie, parazitologie, virologie, PCR, sérologie a odběr klinických vzorků v souladu s ČSN EN ISO 15189.

AKREDITACE

Akreditace laboratoře Olomouc

Laboratoře Mikrochem a.s. získala již v roce 2008 u národního akreditačního orgánu – Českého institutu pro akreditaci (ČIA)  akreditaci na vyšetření v oblasti mikrobiologie, imunologie, parazitologie, virologie, PCR, sérologie a odběr klinických vzorků v souladu s ČSN EN ISO 15189, která definuje požadavky na kvalitu a způsobilost zdravotnické laboratoře.

Vysoce účinný a udržovaný systém řízení kvality zaručuje, že vámi požadovaná vyšetření budou provedena správně, objektivně a nezávisle v celém akreditovaném rozsahu od odběru klinických vzorků, přes jejich dopravu, skladování a vyšetření až po vystavení protokolu a prezentaci výsledků.

Akreditace umožňuje plně prezentovat a vzájemně uznávat výsledky akreditovaných vyšetření i mimo území České republiky v rámci multilaterální dohody ILAC MRA o uznávání výsledků akreditací.

AUTORIZACE

Akreditace laboratoře Olomouc

Autorizace SZÚ je zahrnuta v systému IMI (Internal Market Information), kterým spolu vzájemně komunikují všechny povolovací orgány v EU podle potřeb daných Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č.2006/123/ES. Ve smyslu zákona č. 222/2009 Sb., kterým se transponuje do českého právního řádu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, je program autorizace SZÚ notifikován Ministerstvem průmyslu a obchodu pro Evropskou komisi jako oficiální povolovací režim ČR v rámci volného pohybu služeb na vnitřním trhu EU.