Stížnosti a reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Proti postupu laboratoře při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím s poskytovanými zdravotními službami lze podat stížnost, vznést námitky či reklamovat poskytnuté služby. Stížnost se podává Laboratoři Mikrochem a.s. jako poskytovateli, proti kterému směřuje. Podání stížnosti nesmí být osobě, která ji podala, nebo pacientovi, jehož se stížnost týká, na újmu.1

 

1. Podání stížnosti, námitky či reklamace

Uplatnit reklamaci může stěžovatel do jednoho měsíce po obdržení výsledku vyšetření. Každá reklamace, stížnost nebo námitka je zaevidována do „Knihy stížností“, kde je zároveň uvedeno datum přijetí, identifikace stěžovatele a předmět reklamace, stížnosti nebo námitky, způsob řešení, datum vyřešení a podpis pracovníka, který záznam pořídil.

 

1.1 Telefonické podání stížnosti, námitky a reklamace

Telefonické projednání stížností, námitek, reklamací a doporučení vztahující se k činnosti společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. je možné u vedoucího příslušné laboratoře nebo výkonného ředitele akciové společnosti. Příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách laboratoře www.michem.cz.

 

1.2 Písemné podání stížnosti, námitky a reklamace

Písemně lze podat stížnost, námitku či reklamaci vztahující se k činnosti společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. zasláním na poštovní adresu příslušné laboratoře nebo sídla společnosti.

Stížnost, námitku či reklamaci lze také podat elektronicky, zasláním zprávy elektronické pošty na adresu mikrochem@michem.cz. Takovéto podání by mělo být opatřeno platným kvalifikovaným elektronickým podpisem.2 V případě, že zpráva elektronické pošty není opatřena platným kvalifikovaným elektronickým podpisem je na rozhodnutí výkonného ředitele, zda k ní bude přihlíženo.

V případě, že je podání elektronickou poštou zasláno na jiné adresy, například na adresu vedoucího příslušné laboratoře, je na příslušném pracovníkovi – adresátu zprávy, zda bude k podání přihlíženo.

Stížnost, námitku či reklamaci lze podat elektronicky také prostřednictvím datové schránky společnosti Laboratoře Mikrochem a.s.

Příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách laboratoře www.michem.cz.

 

1.3 Osobní podání stížnosti, námitky a reklamace

Osobně lze podat stížnost, námitku či reklamaci vztahující se k činnosti společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. v pracovní dobu vedoucímu příslušné laboratoře na adrese příslušné laboratoře nebo výkonnému řediteli v sídle společnosti.

Příslušné kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách laboratoře www.michem.cz.

Příslušný vedoucí laboratoře nebo výkonný ředitel sepíše se stěžovatelem zápis, na který se pohlíží stejně jako na písemné podání.

 

2. Vyřízení stížnosti, námitky či reklamace

Vedoucí příslušné laboratoře nebo výkonný ředitel potvrdí stěžovateli příjem stížnosti, námitky či reklamace bez zbytečného prodlení.

Stížnost, námitka či reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů od data podání. Není-li možné dodržet termín pro vyřízení stížnosti, námitky nebo reklamace, je společnost Laboratoře Mikrochem a.s. povinna o této skutečnosti informovat stěžovatele s uvedením důvodu a termínu, do kdy bude záležitost vyřešena.

O výsledku řešení stížnosti, námitky či reklamace je stěžovatel vyrozuměn.

Pokud stěžovatel nesouhlasí s vyřízením stížnosti, námitky či reklamace může na základě § 93 a následujících zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách, podat stížnost na Laboratoře Mikrochem a.s. jako poskytovatele zdravotních služeb příslušnému správnímu orgánu3, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

 

1 §93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.
2 Zákon 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3 Krajský úřad.