Výsledky laboratorních vyšetření

Vydávání výsledků

 

V laboratořích společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. jsou výsledky vydávány ve formě:

  • písemného výtisku
  • elektronické zprávy a následné zaslání písemného výtisku
  • telefonického sdělení s následným zasláním písemného výtisku

Výsledek ve formě písemného výtisku

Výsledky jsou vydávány v podobě písemných zpráv, které jsou vytvořeny v LIS. Výsledek je vždy před vydáním konfirmován odpovědným VŠ pracovníkem. 

Výsledky jsou distribuovány prostřednictvím řidičů svozové služby, kurýrní služby nebo pošty.

Předběžné výsledky jsou zadavateli sdělovány formou písemného protokolu, v jehož hlavičce je uvedeno, že jde o „předběžný výsledek“. 


Výsledek ve formě elektronické zprávy

Výsledky jsou vydávány ve stejné podobě jako písemné zprávy vytvořené v LIS včetně konfirmace výsledku odpovědným VŠ pracovníkem. Důvěrné výsledky (AIDS, lues) se vydávají elektronicky pouze v případě negativity. 


Telefonické sdělování výsledku

Pro urychlení sdělování výsledků mohou být dílčí a předběžné výsledky poskytovány žadateli telefonicky.

Výsledky mohou být telefonicky sdělovány pouze oprávněnému příjemci, tj. žadateli-lékaři, popř. střednímu zdravotnickému personálu žadatele. Pracovník společnosti Laboratoře Mikrochem a.s. je povinen si před sdělením výsledku ověřit identitu pacienta (rodné číslo) a telefonické hlášení včetně data a jména příjemce zapsat do LIS. 

Pacientům lze výsledek vyšetření telefonicky sdělit pouze po nahlášení předem určeného hesla pro telefonické sdělení výsledků, které je zaznamenáno na žádance.

Oprávnění poskytovat informace o výsledcích mají všichni odborní pracovníci Laboratoře Mikrochem a.s.. V nejasných případech nebo vyžaduje-li žadatel konzultaci, odpovídá za telefonické sdělení výsledku VŠ pracovník laboratoře. 

Výsledek je poté předán žadateli-lékaři prostřednictvím písemného výtisku nebo elektronické zprávy.

 

Vydávání výsledků jinému lékaři 

V ojedinělých případech lze zaslat opis výsledku (případně výsledek telefonicky nahlásit) i jinému lékaři než je žadatel o vyšetření. Tento postup je možný pouze v případech, kdy jiný lékař zastupuje žadatele o vyšetření a vzhledem k akutnímu zdravotnímu stavu pacienta je nutné, aby měl výsledek k dispozici, nebo v případě, kdy je pacient akutně hospitalizován a je nutné urychleně zdravotnickému zařízení sdělit výsledek vyšetření.

 

Vydávání výsledků pacientům

Výsledky jsou pacientům poskytovány vždy, jedná-li se o samoplátce a bylo-li vyšetření provedeno na přímé vyžádání klientem bez žádanky lékaře. 

Výsledek může být pacientovi předán rovněž v případě, že tento požadavek uvede zadavatel vyšetření na žádance. 

V případě prokázání totožnosti je možné vydat pacientovi opis výsledku. Žádá-li o opis výsledku zákonný zástupce nezletilé osoby, musí prokázat svou totožnost a předložit kartu pojištěnce nezletilé osoby. Opis výsledku může být rovněž vydán jiné osobě na základě zplnomocnění pacientem. 

Výsledek testů na HIV (ani jeho opis) nelze vydávat pacientům, ani pokud jsou to samoplátci. Výsledek je odesílán do vlastních rukou lékaři, který vyšetření požadoval. Pouze tento lékař může výsledek vyšetření pacientovi sdělit.

 

Epidemiologické hlášení 

Epidemiologicky závažné laboratorní nálezy, jakož i podezření na infekční onemocnění pacientů nebo úmrtí na ně, případné poznatky o vylučování původců infekčních onemocnění nebo o možných ohniskách nákazy hlásí Laboratoře Mikrochem a.s. bezodkladně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví formou epidemiologického hlášení (dále jen EPI hlášení) dle příslušného zákona. 

Epidemiologické hlášení a komunikace s orgány ochrany veřejného zdraví probíhá centrálně za celou společnost. Za epidemiologické hlášení a součinnost s orgány ochrany veřejného zdraví odpovídá ze zákona statutární zástupce společnosti, který deleguje pravomoc podávat epidemiologické hlášení a zajišťovat součinnost s orgány veřejného zdraví na garanta EPI hlášení.

 

Změny výsledků a nálezů

Opravu nebo změnu výsledku může provést pouze odpovědný VŠ pracovník laboratoře, který je povinen neprodleně po zjištění chybného výsledku upozornit žadatele-lékaře na chybný výsledek a sdělí mu způsob nápravy.

Není-li výsledek odeslán v písemné nebo elektronické podobě, ale původní (chybný) výsledek byl již telefonicky nahlášen, musí VŠ pracovník laboratoře neprodleně telefonicky nahlásit změnu výsledku a provést záznam do laboratorního informačního systému k danému vyšetření.

U všech změn nálezů nebo výsledků musí být vyznačen důvod opravy, datum, čas a jméno osoby, která změny provedla. 

V tištěné podobě musí být původní výsledky uchovány tak, aby zůstaly čitelné. Opravený výsledek či nález se následně neoddělitelně přikládá k původnímu.

 

Nedodržení doby odezvy 

Pokud nemohlo být z nějakého důvodu vyšetření provedeno ve stanovené době odezvy a jedná se o vyšetření, jehož opoždění by mohlo ohrozit péči o pacienta, odpovědný VŠ pracovník laboratoře telefonicky informuje žadatele-lékaře o opoždění a sdělí mu důvod a termín, do kterého bude vyšetření provedeno. Toto hlášení je evidováno pracovníkem v LIMS.