Co můžeme vyčíst z vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 ?

12. ledna 2022

Co můžeme vyčíst z vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2 ?

Přítomnost protilátek je spolehlivějším důkazem o proběhlé infekci a následné imunitní odpovědi než pouhá pozitivita PCR, protože protilátkami prokazujeme navíc i proběhlou imunitní reakci na infekci.

Protektivní význam mají pouze neutralizační protilátky, které se stanovují virus neutralizačním testem, který je ale velice složitý – pracuje se s živým virem, takže se musí provádět na speciálních pracovištích. Neutralizační protilátky nejlépe korelují s IgG anti S1 nebo RBD, ale nejde o zcela identické množiny. Nicméně z praktických důvodů vzhledem k vysoké shodě lze metodami na průkaz IgG anti S1/RBD nahradit virusneutralizační test.

Rozeznáváme dva hlavní významy stanovení protilátek, které jsou často zaměňovány:

1. Protilátky jako diagnostický marker prodělané infekce. V tomto případě pozitivita protilátek znamená, že dotyčný v minulosti prodělal infekci, v jejímž důsledku proběhla specifická imunitní odpověď. Nezáleží na konkrétní naměřené hodnotě (hladině). Každá pozitivita znamená, že infekce proběhla. Jde o marker proběhlé infekce a zároveň surogátní marker komplexní imunitní odpovědi včetně slizniční a buněčné. V této indikaci je dostačují kvalitativní výsledek pozitivní / negativní. Výsledek lze uplatnit bez výhrad pouze u osob, které nebyly vakcinovány, protože u očkovaných nerozlišíme, zda jsou protilátky pouze postvakcinační nebo i postinfekční. Zde by se mohlo uplatnit doplňkové stanovení protilátek proti NP, které vytvářejí pouze osoby po infekci (ovšem ne všichni, u všech očkovaných tedy nelze proběhlou infekci pomocí protilátek spolehlivě zjistit). U nevakcinovaných je však přítomnost protilátek v jakémkoliv množství spolehlivým důkazem o prodělání infekce. Víme, že reinfekce jsou vzácné a symptomatické reinfekce s vážným průběhem dokonce extrémně vzácné. Lze proto říct, že jakákoliv pozitivita protilátek u neočkovaných jedinců znamená s vysokou mírou jistoty, že dotyčná osoba je imunní vůči opakované infekci a pravděpodobnost, že by někoho mohla nakazit, je minimální. (To samozřejmě neznamená, že očkovaní po prodělání jsou nakažlivější, ale nelze u nich prokázat pomocí anti S1 protilátek, že infekci prodělali.)
2. Protilátky jako korelát protiinfekční ochrany. V této indikaci se uplatní stanovení protilátek především u očkovaných. Ukazuje se, že očkovaní mohou onemocnět i přesto, že mají po očkování protilátky. Lze předpokládat, že míra ochrany (včetně ostatních složek postvakcinační imunity) klesá s klesající hladinou protilátek. Stále je odborná shoda na tom, že nelze určit protektivní hladinu protilátek. Nelze vyloučit, že na JIP se ocitají očkovaní lidé nejen s nízkými, ale také s velmi vysokými hladinami protilátek, které by mohly vyvolat např. imunokomplexové reakce. U těchto osob by pak booster dávka byla kontraproduktivní.

Z výše uvedeného vyplývá, že prodělané onemocnění chrání před reinfekcí více než pouhé očkováníOchrana trvá minimálně 1 rok poté, co proběhla poslední imunizační událost (infekce nebo podání vakcíny u osob po prodělání nákazy).
Podle dat z ÚZIS víme, že osoby s reinfekcemi se prakticky nevyskytují na JIP a celkově v nemocnicích minimálně.

Na rozdíl od jiných virů, u nichž očkování způsobuje celoživotní imunitu, respirační viry jako virus chřipky či SARS-CoV-2 principiálně není možné očkováním vymýtit a zcela tak zamezit jejich šíření (mimo jiné také vzhledem k velkému mutačnímu potenciálu těchto virů). V současné době nástupu mutace omikron navíc nejsou dostatečná data a dostatečná evidence o účinnosti vakcín proti této variantě,.Z prvních dat se zdá, že dvě dávky očkování před nakažením touto variantou nechrání a booster třetí dávkou může částečně pomoci.

Zdroj: všechny články byly uveřejněny na webových stránkách https://smis-lab.cz
Vyjádření k protilátkám – NIZP 19.listopadu 2021, Hana Zelená
Do jaké míry brání očkování proti SARS-CoV-2 šíření onemocnění?RNDr. Jaroslav Janošek, PhD.,RNDr. Hana Zelená, PhD., RNDr. Zuzana Krátká, PhD.,Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
Návrh na prodloužení uznání imunity po prodělaném COVID-19 na jeden rok a odložení posilovací dávky vakcíny u osob, které kromě prodělání nákazy také absolvovaly očkování, MUDr. Hana Zelená