Klasifikace antibiotik AWaRe

4. března 2022

Laboratoře Mikrochem a.s.

Vysoká spotřeba antibiotik a jejich nesprávná volba významně ovlivňují rozvoj rezistence bakterií k antibiotikům. Uvážlivé používání antibiotik je naprosto zásadní pro zachování jejich účinnosti. Ra­cionální nakládání s antibiotiky navíc snižuje riziko vzniku nežádoucích účinků, včetně klostridiové kolitidy, i lékových interakcí. Světová zdravotnická organizace (WHO) představila klasifikaci an­tibiotik zohledňující jejich vliv na rezistenci. Tato klasifikace nazvaná AWaRe řadí antibiotika do tří skupin: ´ACCESS´, ´WATCH´ a ´RESERVE´. Antibiotika z první sku­piny ´ACCESS´ mají být běžně dostupná a měla by být vždy upřed­nostňována před antibiotiky z dalších skupin. Antibiotika ze skupiny ´WATCH´ by měla být používána s opatrností, a to jen tehdy, není-li možné použít antibiotika z první skupiny. Ve skupině ´RESERVE´ jsou antibiotika záložní, vyhrazená pouze pro léčbu infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi.

Tab. AWaRe klasifikace antibiotik – charakteristika skupin a příklady zařazených antibiotik

sk. ACCES • ATB první či druhé volby
• měla by být preferována před dalšími skupinami
• optimální terapeutická účinnost
• minimální potenciál pro rozvoj antibiotické rezistence
• 60 % ATB z této skupiny k dispozici v perorální formě
peniciliny
cefalosporiny 1. generace
nitrofurantoin
metronidazol
klindamycin
kotrimoxazol
aminoglykosidy
doxycyklin
sk. WATCH • ATB volby pouze v indikovaných případech
• větší potenciál pro rozvoj antibiotické rezistence
• používají se zejména v nemocnicích
• 40 % ATB z této skupiny k dispozici v perorální formě
cefalosporiny 2.,3. a 4. generace
makrolidy
fluorochinolony
glykopeptidy
rifampicin
piperacilin/tazobaktam
karbapenemy
sk. RESERVE • záložní ATB
• indikovaná k léčbě život ohrožujících infekcí způsobených  multirezistentními bakteriemi
• zásadní je zachovat jejich účinnost co nejdéle
• převážná většina ATB z této skupiny k dispozici pouze v parenterální formě
ceftarolin
ceftolozan/tazobaktam
ceftazidim/avibaktam
kolistin
linezolid
tigecyklin
daptomycin
meropenem/vaborbaktam


Zdroje:
1. The 2019 WHO AWaRe classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use [online]. 2019 [cit. 2021-07-11].
Dostupné na WWW: https://apps.who.int/iris/handle/10665/327957.
2. WHO antibiotic categorization [online]. 2019 [cit. 2021-07-11].
Dostupné na WWW: https://aware.essentialmeds.org/groups.